Data Publikacji: 02-10-2017 przez autor

Niższy wiek emerytalny od 1 października 2017 r.

Od 1 października 2017 roku wiek emerytalny wynosi dla kobiet 60 lat, a dla mężczyzn – 65 lat. Oznacza to powrót do stanu obowiązującego przed reformą z 2012 roku, która wprowadzała wiek emerytalny 67 lat bez względu na płeć. Uprawnienia emerytalne zyskało ponad 330 tys. osób. Czy warto korzystać z prawa do wcześniejszego przejścia na emeryturę? porpr

źródło: pixabay.com

Od czego zależy prawo do wcześniejszej emerytury?
Uzyskanie prawa do emerytury zależy wyłącznie od osiągnięcia wieku emerytalnego. Długość trwania ubezpieczenia nie ma znaczenia.
Udokumentowane okresy składkowe i nieskładkowe mają jednak znaczenie dla ustalenia prawa do emerytury minimalnej, wynoszącej obecnie 1000 zł brutto. Nowe przepisy obniżają wymagania w tym zakresie do 20 lat okresów składkowych i nieskładkowych dla kobiet oraz 25 lat dla mężczyzn.

Co decyduje o wysokości świadczenia emerytalnego?
W nowym systemie o wysokości świadczenia emerytalnego decydują odłożone składki. Im więcej odłoży ubezpieczony, tym większą emeryturę może uzyskać. Osoby przechodzące na wcześniejszą emeryturę muszą się więc liczyć z tym, że otrzymają świadczenie w niższej wysokości niż osoby, które mimo osiągnięcia wieku emerytalnego pozostały dłużej na rynku pracy.
Dla obliczenia wysokości emerytury ZUS bierze pod uwagę zarobki ubezpieczonego, a w zasadzie wysokość odprowadzanej składki i okres jej opłacania oraz wiek, w którym ubezpieczony przejdzie na emeryturę.
Z obliczeń specjalistów wynika, że każdy rok pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego to świadczenie wyższe o nawet 8%.
Wcześniejsza emerytura jest prawem a nie obowiązkiem. Ubezpieczony może więc zgodnie ze swoim wyborem przejść na emeryturę tuż po uzyskaniu uprawnienia lub pracować dalej, przez co zwiększeniu ulegnie wysokość należnego mu świadczenia.

Kto może przejść na emeryturę po ukończeniu 60 lub 65 lat
Na emeryturę w tym wieku mogą przejść:
- osoby, które skończą 60 lub 65 lat po 30 września 2017 r. (np. kobieta, która będzie obchodzić 60 urodziny 15 października 2017 lub mężczyzna, który skończy 65 lat w grudniu 2017, itp.)
- osoby, które do 30 września 2017 r. skończą 60 lub 65 lat, ale nie osiągną do tego czasu podwyższonego wieku emerytalnego, czyli takiego, który obowiązuje obecnie i zależy od roku i kwartału urodzenia (szczegóły w art. 24 ustawy emerytalnej) (np. kobieta, której wiek emerytalny według poprzednich przepisów wynosiłby 61 lat, a skończyła 60 lat dnia 15 września 2017 roku, może przejść na wcześniejszą emeryturę według znowelizowanych przepisów z dniem 1 października 2017)
- osoby, które do 30 września 2017 r. osiągną również podwyższony wiek emerytalny, jeśli nie mają jeszcze przyznanej powszechnej emerytury.
Jeśli wiek 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna) ubezpieczony ukończy przed 1 października 2017 r., ale przed tym dniem nie będzie jeszcze w podwyższonym wieku emerytalnym, emeryturę uzyska od miesiąca zgłoszenia wniosku o to świadczenie, ale nie wcześniej niż od 1 października 2017 r.

Jak złożyć wniosek
Ubezpieczony, który chce przejść na wcześniejszą emeryturę musi złożyć stosowny wniosek. Może to uczynić na trzy sposoby: przez Internet - za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) (do skorzystania z tej opcji ubezpieczony musi mieć swój profil na PUE ZUS), osobiście w każdej placówce ZUS lub pocztą.
Wymagane dokumenty to:
- wniosek o emeryturę (formularz wniosku można znaleźć na stronie internetowej www.zus.pl w zakładce Wzory formularzy lub w formie wydrukowanej w każdej placówce ZUS)
- informacja o okresach składkowych i nieskładkowych
- dokumenty potwierdzające okresy m.in.: pracy/ prowadzenia działalności pozarolniczej/ służby wojskowej/ pobierania zasiłku dla bezrobotnych/ urlopu wychowawczego/ nauki w szkole wyższej
- dokumenty potwierdzające okresy wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze
- dokumenty potwierdzające osiągane wynagrodzenie.

Odwołanie od decyzji ZUS
W przedmiocie wniosku o emeryturę ZUS wydaje decyzję, od której ubezpieczonemu przysługuje odwołanie do sądu okręgowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Odwołanie trzeba złożyć za pośrednictwem jednostki ZUS, która wydała zaskarżaną decyzję.

Okres ochronny
Nowe przepisy utrzymują zasadę, zgodnie z którą pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego. Oznacza to, że nie można wypowiedzieć umowy kobiecie, która ukończyła 56 lat i mężczyźnie, który ukończył 61 lat.

Co się stanie ze środkami w otwartym funduszu emerytalnym
Ubezpieczeni, którzy nie skończą 60 lub 65 lat do 30 września 2017 r.:
Do końca września 2017 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformuje otwarte fundusze emerytalne (OFE), że mają stopniowo przekazywać do ZUS środki z rachunków tych osób, które przed 1 października 2017 r. skończą odpowiednio 50 lat (kobiety) i 55 lat (mężczyźni), ale nie będą jeszcze w nowym obniżonym wieku emerytalnym. OFE mają taki obowiązek wobec osób, którym zostało 10 lat do osiągnięcia wieku emerytalnego. Od tego momentu przekazują środki z konta OFE na subkonto danej osoby w ZUS (w ramach tzw. suwaka bezpieczeństwa).
Ubezpieczeni, którzy skończą 60 lub 65 lat do 30 września 2017 r.:
Piątego dnia roboczego po 1 października 2017 r. otwarty fundusz emerytalny umorzy wszystkie jednostki rozrachunkowe zgromadzone na rachunkach osób, które skończą 60 lub 65 lat do końca września 2017 r. W ciągu kolejnych dwóch dni roboczych OFE przekaże do ZUS środki z rachunku tej osoby równe wartości umorzonych jednostek rozrachunkowych. Te środki zapiszemy na subkontach osób ubezpieczonych i weźmiemy pod uwagę przy ustalaniu emerytury.

Emerytura kapitałowa od 1 października 2017 r.
Od 1 października 2017 r. prawo do emerytury kapitałowej będzie przysługiwało ubezpieczonemu – kobiecie, jeśli:
- należy do otwartego funduszu emerytalnego (OFE),
- ukończyła 60 lat,
- będzie mieć ustalone prawo do powszechnej emerytury,
- będzie mieć na subkoncie w ZUS kwotę równą lub wyższą od dwudziestokrotności dodatku pielęgnacyjnego, (od 1 marca 2017 r. do 28 lutego 2018 r.-- 4191,80 zł (209,59 zł x 20), zapisaną na koniec miesiąca przed miesiącem, od którego przyznana będzie emerytura.
Od 1 października 2017 r. ubezpieczona będzie mieć prawo do emerytury kapitałowej do dnia poprzedzającego 65 urodziny.

Co z okresowymi emeryturami kapitałowymi przyznanymi przed 1 października 2017 r.
Jeśli ubezpieczona pobiera okresową emeryturę kapitałową albo zostanie ona przyznana do końca września 2017 r., będzie można pobierać to świadczenie do dnia poprzedzającego dzień, w którym ubezpieczona osiągnie podwyższony wiek emerytalny przewidziany dla mężczyzny.
Wcześniej – już po skończeniu 65 lat – ubezpieczona może złożyć do ZUS wniosek o przeliczenie emerytury z I filaru z uwzględnieniem środków zgromadzonych na subkoncie. Zostanie ona przeliczona , jeśli ubezpieczona pobiera okresową emeryturę kapitałową (z II filaru) lub jej okresowa emerytura kapitałowa jest zawieszona, ponieważ nadal pracuje u dotychczasowego pracodawcy.

Czy po 30 września 2017 r. można ubiegać się o emeryturę częściową?
Zgodnie z nowymi przepisami emerytura częściowa od 1 października 2017 r. nie będzie już przyznawana (został skreślony art. 26b ustawy emerytalnej).
Jeśli jednak do końca września 2017 r. ubezpieczony spełnia warunki wymagane do tego, aby otrzymać emeryturę częściową, ZUS przyzna to świadczenie, nawet gdy wniosek będzie złożony po 30 września (art.17 ustawy zmieniającej). Prawo do tej emerytury i jej wysokość zostanie ustalona na zasadach obowiązujących do 30 września 2017 r.
Co dalej z emeryturami częściowymi przyznanymi na podstawie dotychczasowych przepisów?
Jeśli prawo do emerytury częściowej zostanie przyznane (przed 1 października 2017 r. lub - w przypadku spełnienia wszystkich wymaganych warunków przed tą datą – również po 30 września 2017 r.), ubezpieczony będzie mógł ją pobierać do czasu, aż otrzyma powszechną emeryturę. Stanie się to wtedy, gdy ubezpieczony rozwiąże stosunek pracy (jeśli pracuje) oraz zgłosi do ZUS wniosek o to świadczenie.

Wcześniejsza emerytura to prawo a nie obowiązek ubezpieczonego
Decyzja o przejściu na wcześniejszą emeryturę wymaga rozważenia wszelkich, w tym głównie finansowych konsekwencji. Wysokość świadczenia jest ściśle uzależniona od odprowadzonych składek ubezpieczeniowych, kapitału początkowego i średniego trwania życia. Im dłużej uprawniony do emerytury będzie pracował, tym wyższe świadczenie zostanie mu przyznane. Rozwiązanie takie ma stanowić zachętę dla uprawnionych, by pozostali na rynku pracy, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego.

Przeczytaj również