Data Publikacji: 29-09-2017 przez autor

Jak napisać wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem?

Zgodnie z art. 113 i nast. Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, kontakty rodziców i dzieci są nie tylko ich prawem, ale także obowiązkiem. Co zrobić, jeśli po rozstaniu rodziców nie są oni w stanie porozumiewać się i uzgadniać terminów spotkań z dzieckiem? porpr

źródło: pixabay.com

Przede wszystkim rodzic niezadowolony z tego stanu rzeczy powinien niezwłocznie wystąpić z tym problemem do sądu. Czasami sam fakt wszczęcia postępowania sądowego może zadziałać mobilizująco do podjęcia rozmów o sprawach dziecka. Nawet jeśli rodzic utrudniający kontakty z dzieckiem będzie chciał dobrowolnego rozwiązania sprawy, rozsądnym rozwiązaniem będzie zawarcie ugody sądowej, którą zatwierdzi sąd. Nie można mieć bowiem gwarancji, że chwilowa „dobra wola” nie ustanie razem z wycofaniem sprawy z wokandy.

Co musi zawierać wniosek?
Jeśli po rozstaniu rodziców kontakty z dzieckiem nie zostały ustalone przez sąd, konieczne będzie złożenie „wniosku o ustalenie kontaktów z dzieckiem”. Wniosek należy skierować do sądu rejonowego w miejscowości, w której mieszka dziecko. W piśmie trzeba wskazać strony postępowania: wnioskodawcą będzie rodzic, który chce uregulowania kontaktów, a uczestnikiem drugi rodzic oraz podać ich dane: adresy zamieszkania, a w przypadku wnioskodawcy także numer PESEL.
Wniosek podlega opłacie w wysokości 40 zł, więc nie jest to duży wydatek w stosunku do korzyści, jakie może przynieść. Opłaty można dokonać w kasie w budynku sądu lub przelewem na konto bankowe.
We wniosku należy wskazać, czego żądamy - to znaczy, jakich kontaktów z dzieckiem byśmy chcieli. Częstym rozwiązaniem są np. kontakty w co drugi weekend od piątku do niedzieli lub jedno, czy dwa w tygodniu popołudnia po szkole lub przedszkolu.
Można także wystąpić (i jest to rozsądne rozwiązanie) o zabezpieczenie kontaktów – oznacza to, że na nasz wniosek sąd może ustalić kontakty z dzieckiem, które obowiązywać będą tymczasowo – dopóki sprawa sądowa nie zostanie zakończona. Do wniosku należy dołączyć odpis aktu urodzenia dziecka.
W uzasadnieniu wniosku powinniśmy opisać powody, dla których wystąpiliśmy do sądu a także wytłumaczyć, dlaczego chcemy uregulowania kontaktów w taki, a nie inny sposób. Pod uzasadnieniem wniosek należy podpisać.
Ostatnim elementem pisma jest wymienienie załączników, wśród których powinien się znaleźć wspomniany odpis aktu urodzenia dziecka i dowody na które się w piśmie powołaliśmy. Jeśli opłatę 40 zł od wniosku uiściliśmy przelewem na rachunek bankowy, a nie w kasie sądu, należy załączyć potwierdzenie.
Trzeba także pamiętać, by wniosek złożyć w sądzie w dwóch egzemplarzach, aby sąd mógł jeden z nich doręczyć stronie przeciwnej. W sumie potrzebujemy więc trzech egzemplarzy pisma: dwa składamy w sądzie (w tym jeden dla strony przeciwnej) i trzeci dla nas, by pracownik sądu mógł potwierdzić złożenie pisma przybijając na naszym egzemplarzu stosowną pieczątkę.
Po złożeniu wniosku pozostaje tylko oczekiwać na wezwanie z sądu z informacją o terminie wyznaczonej rozprawy.

Przeczytaj również