Data Publikacji: 28-09-2017 przez Magdalena Broniek

Jakie dokumenty do wniosku 500+ 2018 powinna załączyć samotna matka?

Samotny rodzic może ubiegać się o przyznanie świadczenia 500+, jeśli zostały ustalone alimenty na rzecz dziecka od drugiego rodzica. Jakie dokumenty są potrzebne? porpr

źródło: pixabay.com

Do wniosku należy zatem dołączyć tytuł wykonawczy uprawniający do egzekwowania alimentów. Tytułem wykonawczym jest np. wyrok sądu ustalający alimenty, zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Dla uzyskania klauzuli wykonalności wierzyciel – czyli dziecko reprezentowane przez rodzica, musi złożyć wniosek do sądu.
Tytułem wykonawczym jest także postanowienie sądu o udzieleniu zabezpieczenia alimentów, któremu klauzulę wykonalności sąd nadaje z urzędu. Takie postępowanie ustala alimenty tymczasowo, np. w trakcie trwania sprawy o rozwód.
Dokumentem spełniającym powyższe warunki są także odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem, które także wymagają nadania klauzuli wykonalności na wniosek dziecka – wierzyciela. Rodzice mogą także zawrzeć umowę o alimenty w formie aktu notarialnego, w której dłużnik – drugi rodzic, poddaje się egzekucji. Także akt notarialny wymaga nadania klauzuli wykonalności dla stania się tytułem wykonawczym spełniającym warunki.
Jeśli wniosek o świadczenie 500+ zostanie złożony bez wymaganego tytuły wykonawczego ustalającego alimenty, wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia tego braku w terminie 3 miesięcy. Nieuzupełnienie wniosku będzie powodowało pozostawienie go bez rozpatrzenia i konieczność ponownego złożenia.
W dodatkowym terminie 3 miesięcy można więc zawrzeć w formie aktu notarialnego umowę o alimenty, w której drugi rodzic podda się egzekucji. Stosowny akt sporządzi notariusz. Taki dokument wymaga nadania klauzuli wykonalności, a sama ta procedura nie jest zazwyczaj długotrwała. Niestety jest mało prawdopodobne, by w terminie 3 miesięcy uzyskać tytuł wykonawczy w postaci wyroku sądu lub nawet postanowienia o zabezpieczeniu alimentów. Jeśli więc drugi rodzic chce współpracować i gotowy jest na rozwiązania dobrowolne, wyznaczony 3 miesięczny termin jest wystarczający dla uzyskania tytułu wykonawczego i złożenia go do wniosku o świadczenie 500+. Jeśli brak jest woli współpracy ze strony drugiego rodzica, warto uzyskać tytuł wykonawczy jeszcze przed złożeniem wniosku o 500+. Trzeba też pamiętać, że nawet uzupełnienie wniosku w terminie 3 miesięcy będzie oznaczało, że świadczenie 500+ przysługuje dopiero od tego miesiąca, od którego są ustalone alimenty od drugiego rodzica.
Czy jest możliwość, by nie składać tytułu wykonawczego? Złożenie tytuły wykonawczego jest zasadą, od której przewidziano pewne wyjątki. Istnieją bowiem sytuacje, w których ustalenie alimentów od drugiego rodzica nie jest możliwe. Do tych wyjątków ustawodawca zalicza następujące sytuacje:
1) drugie z rodziców dziecka nie żyje;
2) ojciec dziecka jest nieznany;
3) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców
zostało oddalone;
4) sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów
utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia
alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
5) dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga
rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

Przeczytaj również