Data Publikacji: 28-09-2017 przez Magdalena Broniek

Brak zakazu konkurencji komandytariusza a możliwość wyłączenia wspólnika ze spółki

Zgodnie z art. 121 § 3 KSH ograniczeń dotyczących zakazu konkurencji nie stosuje się do komandytariusza nieposiadającego prawa do prowadzenia spraw spółki lub jej reprezentowania, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. porpr

źródło: pixabay.com

Jeśli więc umowa spółki nie stanowi inaczej, a komandytariusz nie jest uprawniony do prowadzenia spraw spółki lub jej reprezentowania, nie obejmuje go zakaz konkurencji.
Sam fakt braku zakazu konkurencji nie powoduje, że komandytariusz zwolniony jest od obowiązku zachowania lojalności wobec spółki. Postępowanie komandytariusza mogące nosić znamiona działania na szkodę spółki, zatajanie informacji o zajmowaniu stanowiska w organie osoby prawnej zajmującej się działalnością konkurencyjną, itp. mogą w konkretnym przypadku być ważnym powodem w rozumieniu art. 63 § 2 KSH i stanowić podstawę powództwa o wyłączenie wspólnika ze spółki.

Przeczytaj również