SZYBKIE WYSZUKIWANIE

(wpisz np: "120 kk", "98kpc", "11kro", "20krio" itp.)

Art. 5 kpa Art. 6 kpa Art. 7 kpa

Art. 8 kpa

Art. 9 kpa Art. 10 kpa Art. 11 kpa

Obowiązuje od:

Kodeks Postępowania Administracyjnego / Art. 8


Art. 8. § 1. Organy administracji publicznej prowadzą postępowanie w sposób
budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej, kierując się zasadami
proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania.
§ 2. Organy administracji publicznej bez uzasadnionej przyczyny nie odstępują
od utrwalonej praktyki rozstrzygania spraw w takim samym stanie faktycznym i
prawnym.Następne artykuły:

Art. 9. Organy administracji publicznej są obowiązane do należytego
i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych,
które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem
postępowania administracyjnego. Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby
uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa,
i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.

Art. 10. § 1. Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom
czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić
im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych
żądań.
§ 2. Organy administracji publicznej mogą odstąpić od zasady określonej
w § 1 tylko w przypadkach, gdy załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki ze względu na
niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego albo ze względu na grożącą
niepowetowaną szkodę materialną.
§ 3. Organ administracji publicznej obowiązany jest utrwalić w aktach sprawy,
w drodze adnotacji, przyczyny odstąpienia od zasady określonej w § 1.

Art. 11. Organy administracji publicznej powinny wyjaśniać stronom zasadność
przesłanek, którymi kierują się przy załatwieniu sprawy, aby w ten sposób w miarę
możności doprowadzić do wykonania przez strony decyzji bez potrzeby stosowania
środków przymusu.

Art. 12. § 1. Organy administracji publicznej powinny działać w sprawie
wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi
do jej załatwienia.
§ 2. Sprawy, które nie wymagają zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień,
powinny być załatwione niezwłocznie.

Art. 13. § 1. Organy administracji publicznej w sprawach, których charakter na
to pozwala, dążą do polubownego rozstrzygania kwestii spornych oraz ustalania praw
i obowiązków będących przedmiotem postępowania w należących do ich właściwości
sprawach, w szczególności przez podejmowanie czynności:
1) skłaniających strony do zawarcia ugody, w sprawach, w których uczestniczą
strony o spornych interesach;
2) niezbędnych do przeprowadzenia mediacji.
§ 2. Organy administracji publicznej podejmują wszystkie uzasadnione na
danym etapie postępowania czynności umożliwiające przeprowadzenie mediacji lub
zawarcie ugody, a w szczególności udzielają wyjaśnień o możliwościach i korzyściach
polubownego załatwienia sprawy.

Art. 14. § 1. Sprawy należy załatwiać w formie pisemnej lub w formie
dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U.
z 2017 r. poz. 570), doręczanego środkami komunikacji elektronicznej.
§ 2. Sprawy mogą być załatwiane ustnie, telefonicznie, za pomocą środków
komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 oraz z 2018 r.
poz. 650) lub za pomocą innych środków łączności, gdy przemawia za tym interes
strony, a przepis prawny nie stoi temu na przeszkodzie. Treść oraz istotne motywy
takiego załatwienia powinny być utrwalone w aktach w formie protokołu lub
podpisanej przez stronę adnotacji.
Art. 14a. Organy administracji publicznej umożliwiają stronom ocenę działania
urzędów kierowanych przez te organy, w tym pracowników tych urzędów.

Art. 15. Postępowanie administracyjne jest dwuinstancyjne, chyba że przepis
szczególny stanowi inaczej.

wykaz skrótów:
kc - kodeks cywilny
kpc - kodeks postępowania cywilnego
kk - kodeks postępowania karnego
kpk - kodeks postępowania karnego
kpa - kodeks postępowania administracyjnego
kro/krio - kodeks rodzinny i opiekuńczy