SZYBKIE WYSZUKIWANIE

(wpisz np: "120 kk", "98kpc", "11kro", "20krio" itp.)

Art. 2 kpa Art. 3 kpa Art. 4 kpa

Art. 5 kpa

Art. 6 kpa Art. 7 kpa Art. 8 kpa

Obowiązuje od:

Kodeks Postępowania Administracyjnego / Art. 5


Art. 5. § 1. Jeżeli przepis prawa powołuje się ogólnie na przepisy
o postępowaniu administracyjnym, rozumie się przez to przepisy Kodeksu
postępowania administracyjnego.
§ 2. Ilekroć w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego jest mowa
o:
1) kodeksie – rozumie się przez to Kodeks postępowania administracyjnego;
2) (uchylony)
Art. 5. § 1. Jeżeli przepis prawa powołuje się ogólnie na przepisy
o postępowaniu administracyjnym, rozumie się przez to przepisy Kodeksu
postępowania administracyjnego.
§ 2. Ilekroć w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego jest mowa
o:
1) kodeksie – rozumie się przez to Kodeks postępowania administracyjnego;
2) (uchylony)Następne artykuły:

Art. 6. Organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa.

Art. 7. W toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży
praworządności, z urzędu lub na wniosek stron podejmują wszelkie czynności
niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy,
mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli.
Art. 7a. § 1. Jeżeli przedmiotem postępowania administracyjnego jest nałożenie
na stronę obowiązku bądź ograniczenie lub odebranie stronie uprawnienia, a w sprawie
pozostają wątpliwości co do treści normy prawnej, wątpliwości te są rozstrzygane na
korzyść strony, chyba że sprzeciwiają się temu sporne interesy stron albo interesy osób
trzecich, na które wynik postępowania ma bezpośredni wpływ.
§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się:
1) jeżeli wymaga tego ważny interes publiczny, w tym istotne interesy państwa, a
w szczególności jego bezpieczeństwa, obronności lub porządku publicznego;
2) w sprawach osobowych funkcjonariuszy oraz żołnierzy zawodowych.
Art. 7b. W toku postępowania organy administracji publicznej współdziałają ze
sobą w zakresie niezbędnym do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego i
prawnego sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli
oraz sprawność postępowania, przy pomocy środków adekwatnych do charakteru,
okoliczności i stopnia złożoności sprawy.

Art. 8. § 1. Organy administracji publicznej prowadzą postępowanie w sposób
budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej, kierując się zasadami
proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania.
§ 2. Organy administracji publicznej bez uzasadnionej przyczyny nie odstępują
od utrwalonej praktyki rozstrzygania spraw w takim samym stanie faktycznym i
prawnym.

Art. 9. Organy administracji publicznej są obowiązane do należytego
i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych,
które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem
postępowania administracyjnego. Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby
uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa,
i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.

Art. 10. § 1. Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom
czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić
im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych
żądań.
§ 2. Organy administracji publicznej mogą odstąpić od zasady określonej
w § 1 tylko w przypadkach, gdy załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki ze względu na
niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego albo ze względu na grożącą
niepowetowaną szkodę materialną.
§ 3. Organ administracji publicznej obowiązany jest utrwalić w aktach sprawy,
w drodze adnotacji, przyczyny odstąpienia od zasady określonej w § 1.

Art. 11. Organy administracji publicznej powinny wyjaśniać stronom zasadność
przesłanek, którymi kierują się przy załatwieniu sprawy, aby w ten sposób w miarę
możności doprowadzić do wykonania przez strony decyzji bez potrzeby stosowania
środków przymusu.

Art. 12. § 1. Organy administracji publicznej powinny działać w sprawie
wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi
do jej załatwienia.
§ 2. Sprawy, które nie wymagają zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień,
powinny być załatwione niezwłocznie.

wykaz skrótów:
kc - kodeks cywilny
kpc - kodeks postępowania cywilnego
kk - kodeks postępowania karnego
kpk - kodeks postępowania karnego
kpa - kodeks postępowania administracyjnego
kro/krio - kodeks rodzinny i opiekuńczy