SZYBKIE WYSZUKIWANIE

(wpisz np: "120 kk", "98kpc", "11kro", "20krio" itp.)

Art. Art. Art. 1 kpa

Art. 2 kpa

Art. 3 kpa Art. 4 kpa Art. 5 kpa

Obowiązuje od:

Kodeks Postępowania Administracyjnego / Art. 2


Art. 2. Kodeks postępowania administracyjnego normuje ponadto postępowanie
w sprawie skarg i wniosków (Dział VIII) przed organami państwowymi, organami
jednostek samorządu terytorialnego oraz przed organami organizacji społecznych.



Następne artykuły:

Art. 3. § 1. Przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się
do:
1) postępowania w sprawach karnych skarbowych;
2) spraw uregulowanych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja
podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, 648, 768 i 935), z wyjątkiem przepisów
działów IV, V i VIII.
§ 2. Przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się również
do postępowania w sprawach:
1) (uchylony)
2) (uchylony)
3) (uchylony)
4) należących do właściwości polskich przedstawicielstw dyplomatycznych
i urzędów konsularnych,
o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.
§ 3. Przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się także do
postępowania w sprawach wynikających z:
1) nadrzędności i podległości organizacyjnej w stosunkach między organami
państwowymi i innymi państwowymi jednostkami organizacyjnymi,
2) podległości służbowej pracowników organów i jednostek organizacyjnych
wymienionych w pkt 1,
o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.
§ 4. Do postępowania w sprawach wymienionych w § 1, 2 i 3 pkt 2 stosuje się
jednak przepisy działu VIII.
§ 5. Rada Ministrów w drodze rozporządzenia może rozciągnąć przepisy
Kodeksu postępowania administracyjnego w całości lub w części na postępowania
w sprawach wymienionych w § 2.

Art. 4. Kodeks postępowania administracyjnego nie narusza szczególnych
uprawnień wynikających z immunitetu dyplomatycznego i konsularnego oraz umów
i zwyczajów międzynarodowych

Art. 5. § 1. Jeżeli przepis prawa powołuje się ogólnie na przepisy
o postępowaniu administracyjnym, rozumie się przez to przepisy Kodeksu
postępowania administracyjnego.
§ 2. Ilekroć w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego jest mowa
o:
1) kodeksie – rozumie się przez to Kodeks postępowania administracyjnego;
2) (uchylony)
Art. 5. § 1. Jeżeli przepis prawa powołuje się ogólnie na przepisy
o postępowaniu administracyjnym, rozumie się przez to przepisy Kodeksu
postępowania administracyjnego.
§ 2. Ilekroć w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego jest mowa
o:
1) kodeksie – rozumie się przez to Kodeks postępowania administracyjnego;
2) (uchylony)

Art. 6. Organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa.

Art. 7. W toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży
praworządności, z urzędu lub na wniosek stron podejmują wszelkie czynności
niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy,
mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli.
Art. 7a. § 1. Jeżeli przedmiotem postępowania administracyjnego jest nałożenie
na stronę obowiązku bądź ograniczenie lub odebranie stronie uprawnienia, a w sprawie
pozostają wątpliwości co do treści normy prawnej, wątpliwości te są rozstrzygane na
korzyść strony, chyba że sprzeciwiają się temu sporne interesy stron albo interesy osób
trzecich, na które wynik postępowania ma bezpośredni wpływ.
§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się:
1) jeżeli wymaga tego ważny interes publiczny, w tym istotne interesy państwa, a
w szczególności jego bezpieczeństwa, obronności lub porządku publicznego;
2) w sprawach osobowych funkcjonariuszy oraz żołnierzy zawodowych.
Art. 7b. W toku postępowania organy administracji publicznej współdziałają ze
sobą w zakresie niezbędnym do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego i
prawnego sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli
oraz sprawność postępowania, przy pomocy środków adekwatnych do charakteru,
okoliczności i stopnia złożoności sprawy.

Art. 8. § 1. Organy administracji publicznej prowadzą postępowanie w sposób
budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej, kierując się zasadami
proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania.
§ 2. Organy administracji publicznej bez uzasadnionej przyczyny nie odstępują
od utrwalonej praktyki rozstrzygania spraw w takim samym stanie faktycznym i
prawnym.

Art. 9. Organy administracji publicznej są obowiązane do należytego
i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych,
które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem
postępowania administracyjnego. Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby
uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa,
i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.

wykaz skrótów:
kc - kodeks cywilny
kpc - kodeks postępowania cywilnego
kk - kodeks postępowania karnego
kpk - kodeks postępowania karnego
kpa - kodeks postępowania administracyjnego
kro/krio - kodeks rodzinny i opiekuńczy