SZYBKIE WYSZUKIWANIE

(wpisz np: "120 kk", "98kpc", "11kro", "20krio" itp.)

Art. 278 kc Art. 279 kc Art. 280 kc Art. 282 kc Art. 283 kc Art. 284 kc

Obowiązuje od: 27 czerwca 2017 r.

Kodeks Cywilny / KSIĘGA DRUGA. WŁASNOŚĆ I INNE PRAWA RZECZOWE / Dział II - UŻYTKOWANIE / Art. 281


Art. 281. (uchylony).Następne artykuły:

Art. 282. (uchylony).

Art. 283. (uchylony).

Art. 284. Do innych wypadków użytkowania przez osoby prawne stosuje się przepisy rozdziału I i odpowiednio rozdziału II niniejszego działu, o ile użytkowanie to nie jest inaczej uregulowane odrębnymi przepisami.

wykaz skrótów:
kc - kodeks cywilny
kpc - kodeks postępowania cywilnego
kk - kodeks postępowania karnego
kpk - kodeks postępowania karnego
kpa - kodeks postępowania administracyjnego
kro/krio - kodeks rodzinny i opiekuńczy