SZYBKIE WYSZUKIWANIE

(wpisz np: "120 kk", "98kpc", "11kro", "20krio" itp.)

Art. 11 kpa Art. 12 kpa Art. 13 kpa

Art. 14 kpa

Art. 15 kpa Art. 16 kpa Art. 17 kpa

Obowiązuje od:

Kodeks Postępowania Administracyjnego / Art. 14


Art. 14. § 1. Sprawy należy załatwiać w formie pisemnej lub w formie
dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U.
z 2017 r. poz. 570), doręczanego środkami komunikacji elektronicznej.
§ 2. Sprawy mogą być załatwiane ustnie, telefonicznie, za pomocą środków
komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 oraz z 2018 r.
poz. 650) lub za pomocą innych środków łączności, gdy przemawia za tym interes
strony, a przepis prawny nie stoi temu na przeszkodzie. Treść oraz istotne motywy
takiego załatwienia powinny być utrwalone w aktach w formie protokołu lub
podpisanej przez stronę adnotacji.
Art. 14a. Organy administracji publicznej umożliwiają stronom ocenę działania
urzędów kierowanych przez te organy, w tym pracowników tych urzędów.Następne artykuły:

Art. 15. Postępowanie administracyjne jest dwuinstancyjne, chyba że przepis
szczególny stanowi inaczej.

Art. 16. § 1. Decyzje, od których nie służy odwołanie w administracyjnym toku
instancji lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, są ostateczne. Uchylenie lub
zmiana takich decyzji, stwierdzenie ich nieważności oraz wznowienie postępowania
może nastąpić tylko w przypadkach przewidzianych w kodeksie lub ustawach
szczególnych.
§ 2. Decyzje mogą być zaskarżane do sądu administracyjnego z powodu ich
niezgodności z prawem, na zasadach i w trybie określonych w odrębnych ustawach.
§ 3. Decyzje ostateczne, których nie można zaskarżyć do sądu, są prawomocne.

Art. 17. Organami wyższego stopnia w rozumieniu kodeksu są:
1) w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego – samorządowe
kolegia odwoławcze, chyba że ustawy szczególne stanowią inaczej;
2) w stosunku do wojewodów – właściwi w sprawie ministrowie;
3) w stosunku do organów administracji publicznej innych niż określone w pkt 1
i 2 – odpowiednie organy nadrzędne lub właściwi ministrowie, a w razie ich
braku – organy państwowe sprawujące nadzór nad ich działalnością;
4) w stosunku do organów organizacji społecznych – odpowiednie organy
wyższego stopnia tych organizacji, a w razie ich braku – organ państwowy
sprawujący nadzór nad ich działalnością.

Art. 18. Organami naczelnymi w rozumieniu kodeksu są:
1) w stosunku do organów administracji rządowej, organów jednostek samorządu
terytorialnego, z wyjątkiem samorządowych kolegiów odwoławczych, oraz
organów państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych – Prezes
Rady Ministrów lub właściwi ministrowie;
2) w stosunku do organów państwowych innych niż określone w pkt 1
odpowiednie organy o ogólnokrajowym zasięgu działania;
3) w stosunku do organów organizacji społecznych – naczelne organy tych
organizacji, a w razie braku takiego organu – Prezes Rady Ministrów lub
właściwi ministrowie sprawujący zwierzchni nadzór nad ich działalnością.

Art. 19. Organy administracji publicznej przestrzegają z urzędu swojej
właściwości rzeczowej i miejscowej.

Art. 20. Właściwość rzeczową organu administracji publicznej ustala się według
przepisów o zakresie jego działania.

Art. 21. § 1. Właściwość miejscową organu administracji publicznej ustala się:
1) w sprawach dotyczących nieruchomości – według miejsca jej położenia; jeżeli
nieruchomość położona jest na obszarze właściwości dwóch lub więcej organów,
orzekanie należy do organu, na którego obszarze znajduje się większa część
nieruchomości;
2) w sprawach dotyczących prowadzenia zakładu pracy – według miejsca,
w którym zakład pracy jest, był lub ma być prowadzony;
3) w innych sprawach – według miejsca zamieszkania (siedziby) w kraju, a w braku
zamieszkania w kraju – według miejsca pobytu strony lub jednej ze stron; jeżeli
żadna ze stron nie ma w kraju zamieszkania (siedziby) lub pobytu – według
miejsca ostatniego ich zamieszkania (siedziby) lub pobytu w kraju.
§ 2. Jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej w sposób wskazany w § 1,
sprawa należy do organu właściwego dla miejsca, w którym nastąpiło zdarzenie
powodujące wszczęcie postępowania, albo w razie braku ustalenia takiego miejsca –
do organu właściwego dla obszaru dzielnicy Śródmieście w m.st. Warszawie.

wykaz skrótów:
kc - kodeks cywilny
kpc - kodeks postępowania cywilnego
kk - kodeks postępowania karnego
kpk - kodeks postępowania karnego
kpa - kodeks postępowania administracyjnego
kro/krio - kodeks rodzinny i opiekuńczy